• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4

Doelstellingen

Doelkaart DWS ABC 2020 1

 

Day a Week School (DWS) heeft als hoofddoelstelling een zo breed mogelijke basis te leggen voor cognitieve talentontwikkeling van leerlingen met een sterk analytisch en creatief denkvermogen. Daarnaast is een belangrijke doelstelling het leerplezier te behouden en te vergroten. Daarmee wordt demotivatie in het onderwijs voorkomen. In een gemiddelde klas is het voor de leerkracht een hele opgave om voor alle leerlingen een onderwijsaanbod te verzorgen op hun eigen niveau. Bovendien missen (hoog)begaafde kinderen in hun eigen klas te vaak leeftijdgenoten met een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau. Binnen DWS zijn deze kinderen wél aanwezig en zorgen de deskundigheid van de leerkrachten en de hiervoor gecreëerde omgevingsfactoren ervoor dat alle leerlingen op hun eigen denkniveau worden aangesproken en uitgedaagd.

De opdrachten en activiteiten die de leerlingen binnen DWS aangeboden krijgen, doen een beroep op denkvaardigheden van een hogere orde. De overige vier dagen werken de kinderen in hun thuisklas aan hun reguliere schoolwerk (in compacte vorm) en krijgen ze in veel gevallen aanvullend verrijkingsmateriaal aangeboden. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen zich minder snel gaan vervelen en leerstrategieën ontwikkelen. Ook verkleint het de kans dat leerlingen slecht in hun vel gaan zitten en mogelijk sociaal-emotionele problemen ontwikkelen.

Naast deze algemene doelstellingen van ons onderwijs staat hiernaast een overzicht van meer concrete doelstellingen en vaardigheden waar wij binnen DWS aan werken.

 Voor een uitgebreid overzicht van de doelstellingen en vaardigheden die Day a Week School nastreeft, klikt u hier.

Transfer

Kenmerkend voor Day a Week School is dat de cognitief talentvolle leerlingen een belangrijke rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen zij niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de (meer-)begaafde leerlingen in hun klas die niet aan de Day a Week School deelnemen. De leerling wordt bijvoorbeeld gevraagd een spreekbeurt te geven of zijn/haar ervaringen te delen met de eigen groep. Op deze manier vindt er een transfer plaats van de kennis en inhoud van Day a Week School naar de deelnemende thuisscholen. Deze transfer proberen wij nog verder te versterken met behulp van de volgende onderdelen:

  • Iedere week schrijft iedere DWS-leerkracht een thuisvel en deelt deze met de ouders en de thuisscholen via Maxclass
  • Wij ontwikkelen regelmatig een lesideeënklapper met een aantal beproefde lesactiviteiten die goed zijn toe te passen op de reguliere scholen
  • De thuisleerkrachten krijgen tweemaal per jaar de gelegenheid om bij een DWS-groep op bezoek te komen tijdens een 'inloopmiddag'
  • Eenmaal per jaar organiseren wij de 'DWS-academie' voor thuisleerkrachten en IB-ers
  • Iedere school krijgt eenmaal per jaar de gelegenheid om een workshop voor het gehele team aan te vragen. Ook is het mogelijk om een casus te bespreken of een consult aan te vragen, bijvoorbeeld rondom passende werkvormen.

Passend onderwijs

piramide passend onderwijs en DWS

Passend onderwijs voor alle leerlingen begint in de eigen groep, waarbij er minimaal op drie niveaus wordt gedifferentieerd. Daarnaast is het belangrijk dat deze specifieke groep leerlingen minder herhaling krijgt aangeboden d.m.v. het compacten van de reguliere lesstof. Daarnaast is het van belang dat de vrijgekomen tijd wordt ingevuld met zinvol verrijkingsmateriaal.

Voor de leerlingen waarbij dit niveau niet voldoende tegemoet komt aan hun onderwijsbehoeften, kan er op schoolniveau worden gekeken naar oplossingen. Een school kan bijvoorbeeld groepsdoorbroken werken, waarbij leerlingen vanuit verschillende groepen de gelegenheid krijgen om samen te werken aan bepaalde activiteiten of aan verrijkingswerk. Ook hebben steeds meer scholen een specifieke verrijkingsgroep (plusklas).

Voor de leerlingen waarbij dit niveau nog niet voldoende is, is een bovenschoolse voorziening zoals Day a Week School een uitkomst. Hierbij krijgen zij de gelegenheid om een hele dag per week samen te werken met ontwikkelingsgelijken.

Een heel kleine groep heeft ook hier nog niet genoeg aan en zal alleen gebaat zijn bij een aparte onderwijsvoorziening voor hoogbegaafden, op full time basis.