Doelstellingen

Home » Ons onderwijs » Doelstellingen

Onze vijf pijlers

Stimulerend signaleren

Kenmerken van cognitief talent signaleren we met behulp van stimulerende activiteiten binnen de eigen klas en school. We identificeren samen met de leerkracht en IB-er de onderwijsbehoeften van de leerlingen met een cognitief talent.

Uitdagend onderwijs

Ons onderwijs daagt leerlingen uit en zoekt een goede balans tussen succes- en wringomenten voor de leerling. We dagen uit op het gebied van kennis en kunde, (denk)vaardigheden en motivatie. We benutten hierbij de talenten van de leerling.

Educatief partnerschap

Voor een ononderbroken ontwikkeling van onze leerlingen is een nauw samenwerking van belang met ouders en thuisscholen. We zijn samen verantwoordelijk voor een passend en stimulerend aanbod.

Lerende organisatie

Om goed onderwijs te kunnen bieden, stellen we hoge kwaliteitseisen aan onze professionaliteit. We willen een lerende organisatie zijn, waarin alle leerkrachten, DWS-coördinatoren, programmateamleden en leidinggevenden op basis van reflectie continu werken aan hun eigen ontwikkeling en aan die van de organisatie.

Ontwikkeling zichtbaar maken

Ons onderwijs richt zich op het ontwikkelen van vakoverstijgende vaardigheden, namelijk op het gebied van leren leren, het leren denken, zelfreflectie en samenwerken. We noemen dit groeidoelen. We maken het leerproces en de stappen die de leerling zet op deze gebieden zichtbaar. We werken met persoonlijke doelen. Dit motiveert en helpt leerlingen om zich medeverantwoordelijk te voelen voor hun leerproces.

Vier groeigebieden

De opdrachten en activiteiten die de leerlingen binnen DWS aangeboden krijgen, doen een beroep op denkvaardigheden van een hogere orde. De overige vier dagen werken de kinderen in hun thuisklas aan hun reguliere schoolwerk (in compacte vorm) en krijgen ze in veel gevallen aanvullend verrijkingsmateriaal aangeboden. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen zich minder snel gaan vervelen en leerstrategieën ontwikkelen. Ook verkleint het de kans dat leerlingen slecht in hun vel gaan zitten en mogelijk sociaal-emotionele problemen ontwikkelen.

Naast deze algemene doelstellingen van ons onderwijs staat hiernaast een overzicht van meer concrete doelstellingen en vaardigheden waar wij binnen DWS aan werken.

Voor een uitgebreid overzicht van de doelstellingen en vaardigheden die Day a Week School nastreeft, klikt u hier.

Transfer

Kenmerkend voor Day a Week School is dat de cognitief talentvolle leerlingen een belangrijke rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen zij niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de (meer-)begaafde leerlingen in hun klas die niet aan de Day a Week School deelnemen. De leerling wordt bijvoorbeeld gevraagd een spreekbeurt te geven of zijn/haar ervaringen te delen met de eigen groep. Op deze manier vindt er een transfer plaats van de kennis en inhoud van Day a Week School naar de deelnemende thuisscholen. Deze transfer proberen wij nog verder te versterken met behulp van de volgende onderdelen:

  • Iedere week schrijft iedere DWS-leerkracht een thuisvel en deelt deze met de ouders en de thuisscholen van de leerlingen

  • Wij ontwikkelen regelmatig een lesideeënklapper met een aantal beproefde lesactiviteiten die goed zijn toe te passen op de reguliere scholen

  • De thuisleerkrachten krijgen jaarlijks de gelegenheid om bij een DWS-groep op bezoek te komen tijdens een ‘inloopmiddag’

  • Eenmaal per jaar organiseren wij in Amsterdam de ‘DWS-academie’ voor thuisleerkrachten en IB-ers

  • Iedere deelnemende school in Amsterdam krijgt eenmaal per jaar de gelegenheid om een workshop voor het gehele team aan te vragen. Ook is het mogelijk om een casus te bespreken of een consult aan te vragen, bijvoorbeeld rondom passende werkvormen.

Passend onderwijs

Passend onderwijs voor alle leerlingen begint in de eigen groep, waarbij er minimaal op drie niveaus wordt gedifferentieerd. Daarnaast is het belangrijk dat deze specifieke groep leerlingen minder herhaling krijgt aangeboden d.m.v. het compacten van de reguliere lesstof. Daarnaast is het van belang dat de vrijgekomen tijd wordt ingevuld met zinvol verrijkingsmateriaal.

Voor de leerlingen waarbij dit niveau niet voldoende tegemoet komt aan hun onderwijsbehoeften, kan er op schoolniveau worden gekeken naar oplossingen. Een school kan bijvoorbeeld groepsdoorbroken werken, waarbij leerlingen vanuit verschillende groepen de gelegenheid krijgen om samen te werken aan bepaalde activiteiten of aan verrijkingswerk. Ook hebben steeds meer scholen een specifieke verrijkingsgroep (plusklas).

Voor de leerlingen waarbij dit niveau nog niet voldoende is, is een bovenschoolse voorziening zoals Day a Week School een uitkomst. Hierbij krijgen zij de gelegenheid om een hele dag per week samen te werken met ontwikkelingsgelijken. Een heel kleine groep heeft ook hier nog niet genoeg aan en zal alleen gebaat zijn bij een aparte onderwijsvoorziening voor hoogbegaafden, op full time basis.

NB: Een voorwaarde voor het realiseren van passend uitdagend onderwijs, is dat scholen potentieel cognitief en creatief talent stimulerend signaleren bij kinderen vanaf het moment van aanmelding.